TẤT TẦN TẬT TÀI LIỆU LUYỆN THI TOPIK MỚI NHẤT 2018

Tổng hợp tài liệu luyện thi Topik (TOPIK I + II ) mới nhất

* File Topik I.
1.ngữ pháp topik I.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOdHlHX2YwUEx4M…/view…

2.Tính từ.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOYUd4aTB2d2VnX…/view…

3.Phó từ.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOT3NOTmcwQUtxL…/view…

4.Động từ.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOTXQwWmlIdng5Y…/view…

5.Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOZ2pIRU15MkZtV…/view…

6.Thành ngữ,tục ngữ,quán ngữ.
https://drive.google.com/…/0B-dQiqUpn-z_alNJNURCQk9Pa…/view…

7.Kính ngữ trong tiếng Hàn.
https://drive.google.com/…/0B7A8CqRWpekAV3BKMU9ITFYzN…/view…

8.Tìm hiểu ngữ pháp tiếng Hàn.
https://drive.google.com/…/0B5l77OJNovtWSDRObzZER3JOd…/view…

9.1500 từ vựng topik.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOejdzQnEzQkNiM…/view…

11.bộ đề thi topik I+II các năm và mới nhất

https://drive.google.com/drive/folders/1ddDWlvlya8NWsiJvlvFOhv6CN3mZZNuI?fbclid=IwAR2WGKWBSLnYt7_9J2gik9sVpcvUS9E1G5xRrn-C6O2zkBFszcgWV6gxLOw

12. Ngữ pháp cơ bản.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOR0lDcFpWX0RDM…/view…

* File Topik II.

1. 62 ngữ pháp trung cấp.
https://drive.google.com/…/0B-dQiqUpn-z_N0N0U1dWbVo5V…/view…

2.cấu trúc trung cấp.
https://drive.google.com/…/0B2d6KLyFAks5WDJNTi1rRlZHR…/view…

3. Ngữ pháp trung cấp.
https://drive.google.com/…/0B2d6KLyFAks5X05VWC00S0tkN…/view…

4. Từ mới topik II.
https://drive.google.com/…/0B1IdDPObc0–R21NRmpuYThUa…/view…

5.bộ đề thi topik I+II các năm và mới nhất

https://drive.google.com/drive/folders/1ddDWlvlya8NWsiJvlvFOhv6CN3mZZNuI?fbclid=IwAR2WGKWBSLnYt7_9J2gik9sVpcvUS9E1G5xRrn-C6O2zkBFszcgWV6gxLOw

8.Cách vượt qua bài thi viết luận.
https://drive.google.com/…/0B-dQiqUpn-z_allrLWRCT2twZ…/view…

***

??? File tham khảo tổng hợp.

1.Tìm hiểu ngữ pháp tiếng Hàn.
https://drive.google.com/…/0B5l77OJNovtWSDRObzZER3JOd…/view…

2. Từ vựng topik theo ngày.
https://drive.google.com/…/0Bz2_TGsItPMJYWNHSUtsSXQzZ…/view…

3. Từ vựng topik theo chủ đề.
https://drive.google.com/…/0B1IdDPObc0–ZWd1ODkyY1VJY…/view…

4. Từ vựng topik.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOTjVmMXplWV8yX…/view…

5. 300 từ vựng topik.
https://drive.google.com/…/0B-dQiqUpn-z_cGFsWXhDUkJfa…/view…

6. Từ vựng Hán Hàn đơn.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOWGJhSGdCTGl6R…/view…

7. Từ vựng Hán Hàn kép.
https://drive.google.com/…/0B7fvw9AUetXOZllzX1ZYbmVvL…/view…

8. Đề topik các năm.
https://drive.google.com/drive/folders/1ddDWlvlya8NWsiJvlvFOhv6CN3mZZNuI?fbclid=IwAR2WGKWBSLnYt7_9J2gik9sVpcvUS9E1G5xRrn-C6O2zkBFszcgWV6gxLOw

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo rất nhiều các bài chia sẻ về phương pháp, lộ trình tự học tiếng Hàn để đạt được Topik 5 và đi làm phiên dịch của mình gửi tới cộng đồng học tiếng Hàn tại link sau: Tổng hợp các bài chia sẻ của Trang Korean

Và các bạn cũng có thể tham khảo các khóa học ”tự học tiếng Hàn online” qua video bài giảng của mình tại link sau: Tự học tiếng Hàn cùng Trang Korean

0394777669